Zorgteam

Zorgteam

Juf Ann (zoco) wordt momenteel vervangen door juf Ilse. Zij neemt samen met juf Lotte, juf Els, juf Charlotte en juf Elien B de zorg LAGER waar.

Juf Lien neemt de zorgcoördinatie voor de KLEUTERS voor haar rekening, samen met juf Stephanie en juf Silke DN.

Juf Sarah neemt voor ALLE vestigingen de meer- en hoogbegaafdenwerking waar.

SBS De Lettertuin vormt samen met SKS Ikke één school. Juf Katrien (zorgcoördinator in SKS Ikke) vormt samen met de zorgjuffen van SBS De Lettertuin en de directie het zorgteam van onze school.

Wat is dat eigenlijk 'zorg op school' en wat doet de zorgcoördinator precies?

* Als zorgcoördinator werk ik nauw samen met het CLB. De psychologe, de directie, zorgjuf Stephanie (kleuters) en ik zitten op regelmatige tijdstippen samen om grote en kleine problemen te bespreken. Indien nodig leg ik contacten met ouders, externe begeleiders zoals logopedisten, kinesitherapeuten, revalidatiecentrum De Locomotief, GON – begeleiders.

* Op regelmatige basis neem ik lees -, spelling -, en rekentoetsen af in elke klas. Deze worden tijdens een overleg met CLB, directie, klastitularis en zorgjuf geëvalueerd. We bespreken de aanpak van leerlingen die extra aandacht vragen, zowel kinderen met beperkte als kinderen met meer mogelijkheden. We noteren relevante gegevens in het individuele leerlingendossier.

* Ik krijg de kans navormingen te volgen rond het thema "zorg". De info speel ik dan door aan het leerkrachtenteam tijdens onze maandelijkse personeelsvergadering.

* Ik organiseer de huiswerkbegeleiding in samenwerking met de vzw Teledienst Ninove.

* Het organiseren van Taalactiviteiten zoals: Bibliotheekbezoek en het aanvragen van boekenpakketten per klas, Voorleesweek, Gedichtendag, Jeugdboekenweek behoort ook tot mijn takenpakket.

* Ik coördineer het jaarlijks schoolproject samen met de leerkrachten van de werkgroep. De activiteiten tijdens de 1ste schooldag staan altijd in het teken van het schoolproject.

* Als zorgjuf bied ik tijdens het lesgebeuren vooral ondersteuning aan de leerlingen uit de lagere leerjaren bij wie een bepaald onderdeel van taal of rekenen moeilijk loopt. Dit kan in de klas of met een groepje leerlingen in de zorgklas.

* Ook organiseer ik het niveaulezen in het 1ste, 2de,en 3de leerjaar. Kinderen leesplezier laten ervaren en aanzetten tot lezen is hierbij de grootste doelstelling.


Mijn grootste zorg is wel dat elk kind zich oké voelt. Daarom kijk en luister ik of kinderen zich goed in hun vel voelen, want dat vinden wij op school heel belangrijk. Af en toe heb ik een (zorg)babbel met een leerling. Dat kan deugd doen en het helpt om kinderen zo goed mogelijk op te volgen. Ze moeten zich veilig en fijn voelen op onze school.

Zit je met een 'zorgvraag' voor jouw kind, aarzel dan niet en spreek me gerust aan.