Talenbeleid

Talenbeleid

We zijn een stedelijke basisschool met openheid voor iedereen. Een school die de diversiteit als een meerwaarde wil benutten. Toch brengt die stedelijke context en die diversiteit heel wat uitdagingen met zich mee, vooral op vlak van Taal

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een prioriteit. We hebben taal immers continu nodig: tijdens het spelen, het leren, als middel om te communiceren. De diversiteit op onze school is een uitdaging én absoluut een meerwaarde waar we doelbewust mee omgaan. Daarom is Taal één van de 5 pijlers binnen onze schoolvisie.

Wij zetten sterk in op taalvaardigheid van in de kleuterklas. Zij krijgen de kans om taal op te nemen door taal te horen, te beleven, te voelen … Dat geldt ook voor alle leerlingen van de lagere school waarbij we ook aandacht hebben voor onze anderstalige kinderen. Veel van onze leerlingen hebben een andere thuistaal dan het Nederlands en spreken bijgevolg in hun thuiscontext geen Nederlands, enkel in de context van een hobby die ze uitoefenen. 

Onze school creëert een krachtige zichtbare leesomgeving waar kinderen plezier beleven aan voorlezen en lezen. We zorgen voor voldoende aanbod om de taalvaardigheid van onze kinderen te verhogen


Waarom verhogen?

 - Maatschappelijk functioneren, verder dan het schoolse. 

- Kansen bieden aan alle kinderen

- Ouderparticipatie en – betrokkenheid. Ouders maximaal laten participeren aan ons schoolgebeuren – samenwerken – aansluiten – 'meekrijgen' in ons verhaal – drempels binnen communicatie verlagen. 

- Communiceren en samenwerken met onze ouders – in gesprek gaan met anderstalige ouders. Binnen onze specifieke context – relaties met ouders opbouwen. 

- Taal(kans)armoede: anderstalige en kwetsbare/kansarme gezinnen. 

- Sensibiliseren laaggeletterdheid – kansengroepen - …. Vanuit onze specifieke schoolcontext! 


TAAL is voor onze school een prioriteit en zal het ook de komende jaren blijven. 

Op onze school worden al heel wat initiatieven rond Taal: taalvaardigheid ondernomen. Deze willen we binnen een taalbeleid opnemen. Begrijpelijke communicatie en het bevorderen van taalvaardigheid in alle vakken worden als een prioritair aandachtspunt beschouwd. Dit wordt gedragen door één team. We willen met het hele schoolteam aan de slag gaan om een verticale en horizontale samenhang te verkrijgen in ons taalbeleid en taalaanbod, om zinvolle acties uit te stippelen, en om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen met alle leerkrachten.

In onderstaand document kan u alle info terugvinden omtrent het talenbeleid binnen de school.